• پورتال کانون کارآفرینان اردبيل
  • فارسی
  • انگلیسی
هشتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

هشتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

هشتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

دومین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با کانون ملی

دومین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با کانون ملی

دومین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با کانون ملی

ادامه گزارش نه ماهه کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

ادامه گزارش نه ماهه کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

ادامه گزارش نه ماهه کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

گزارش نه ماهه کانون کارآفرنیان برتر رسمی استان اردبیل

گزارش نه ماهه کانون کارآفرنیان برتر رسمی استان اردبیل

گزارش نه ماهه کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

شمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

شمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

ششمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

 پنجمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

پنجمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

پنجمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

چهارمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

چهارمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

چهارمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اولین جلسه هیئت‌مدیره با هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اولین جلسه هیئت‌مدیره با هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اولین جلسه هیئت‌مدیره با هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

جلسه هم‌اندیشی رئیس و دبیر هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با دبیر هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل و رئیس اداره توسعه کارآفرینی استان اردبیل

جلسه هم‌اندیشی رئیس و دبیر هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با دبیر هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل و رئیس اداره توسعه کارآفرینی استان اردبیل

جلسه هم‌اندیشی رئیس و دبیر هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با دبیر هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل و رئیس اداره توسعه کارآفرینی استان اردبیل

اولین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اولین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اولین جلسه هیئت مدیره با هیئت امناء کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل