• پورتال کانون کارآفرینان اردبيل
  • فارسی
  • انگلیسی
تقدیر دبیر هیئت امناء و مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضاء هیئت مدیره به مناسبت انتخاب کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل به عنوان برترین کشوری در مورخه 01/12/1402

تقدیر دبیر هیئت امناء و مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضاء هیئت مدیره به مناسبت انتخاب کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل به عنوان برترین کشوری در مورخه 01/12/1402

تقدیر دبیر هیئت امناء و مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضاء هیئت مدیره به مناسبت انتخاب کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل به عنوان برترین کشوری در مورخه 01/12/1402

اولین جلسه مجمع عمومی کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اولین جلسه مجمع عمومی کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اولین جلسه مجمع عمومی کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

برکزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی و تجلیل از برترین های کشوری و انتخاب کانون استان اردبیل جزو برترین های کشوری

برکزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی و تجلیل از برترین های کشوری و انتخاب کانون استان اردبیل جزو برترین های کشوری

برکزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی و تجلیل از برترین های کشوری و انتخاب کانون استان اردبیل جزو برترین های کشوری

اولین رویداد مردمی اشتغال استان اردبیل

اولین رویداد مردمی اشتغال استان اردبیل

اولین رویداد مردمی اشتغال استان اردبیل

تفاهم نامه کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با دانشگاه علمی کاربردی استان اردبیل در زمینه اشتغال دانشجویان و پرورش نیروی متخصص کارفرمایان

تفاهم نامه کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با دانشگاه علمی کاربردی استان اردبیل در زمینه اشتغال دانشجویان و پرورش نیروی متخصص کارفرمایان

تفاهم نامه کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل با دانشگاه علمی کاربردی استان اردبیل در زمینه اشتغال دانشجویان و پرورش نیروی متخصص کارفرمایان

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در رویداد مردمی اشتغال استان اردبیل

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در رویداد مردمی اشتغال استان اردبیل

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در رویداد مردمی اشتغال استان اردبیل

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در برنامه طرح توانمندسازی کارآفرینی دانشجویان (تکاد)

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در برنامه طرح توانمندسازی کارآفرینی دانشجویان (تکاد)

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در برنامه طرح توانمندسازی کارآفرینی دانشجویان (تکاد)

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در نهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی زیر‌مجموعه وزارت متبوع

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در نهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی زیر‌مجموعه وزارت متبوع

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در نهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی زیر‌مجموعه وزارت متبوع

حضور اعضاء هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در رویداد کارآفرینی کارخانه نوآوری کارونو استان اردبیل

حضور اعضاء هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در رویداد کارآفرینی کارخانه نوآوری کارونو استان اردبیل

حضور اعضاء هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در رویداد کارآفرینی کارخانه نوآوری کارونو استان اردبیل

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اردبیل در جلسه دیدار با کارآفرینان برتر، پشتیبانان، مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اردبیل در جلسه دیدار با کارآفرینان برتر، پشتیبانان، مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اردبیل در جلسه دیدار با کارآفرینان برتر، پشتیبانان، مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل

حضور رییس محترم هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردیبل

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردیبل

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردیبل

دیدار با آقای مهدوی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

دیدار با آقای مهدوی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

دیدار با آقای مهدوی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

دیدار با آقای علایی، مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل

دیدار با آقای علایی، مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل

دیدار با آقای علایی، مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل

همایش هیئت اندیشه ورز و اتاق فکر کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

همایش هیئت اندیشه ورز و اتاق فکر کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

همایش هیئت اندیشه ورز و اتاق فکر کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

بازدید رییس و دبیر هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل از دوازهمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته ایران_اردبیل

بازدید رییس و دبیر هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل از دوازهمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته ایران_اردبیل

بازدید رییس و دبیر هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل از دوازهمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته ایران_اردبیل

بازدید معاونت محترم اشتغال، مدیر اداره توسعه کارآفرینی و مدیر کانون کارآفرینی دانشگاه محقق از محل کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

بازدید معاونت محترم اشتغال، مدیر اداره توسعه کارآفرینی و مدیر کانون کارآفرینی دانشگاه محقق از محل کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

بازدید معاونت محترم اشتغال، مدیر اداره توسعه کارآفرینی و مدیر کانون کارآفرینی دانشگاه محقق از محل کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

جلسه هیئت مدیره با هیئت امناء و اهداء احکام اعضاء هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

جلسه هیئت مدیره با هیئت امناء و اهداء احکام اعضاء هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

جلسه هیئت مدیره با هیئت امناء و اهداء احکام اعضاء هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل