• پورتال کانون کارآفرینان اردبيل
  • فارسی
  • انگلیسی
گزارش یکساله کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل 1402

گزارش یکساله کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل 1402

گزارش یکساله کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل 1402

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاورد پژوهش، فناوری و  فن بازار استان اردبیل

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاورد پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل

حضور هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاورد پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل