• پورتال کانون کارآفرینان اردبيل
  • فارسی
  • انگلیسی
اعضاء هیئت مدیره و بازرس کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اعضاء هیئت مدیره و بازرس کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اعضاء هیئت مدیره و بازرس کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اعضای هیئت امنا

اعضای هیئت امنا

اعضای هیئت امنا